Halo Wars 2: Awaking the Nightmare
Marek okon hw2 web wide
Marek okon hw2 web close
Marek okon hw2 web
Halo Wars 2: Awaking the Nightmare

Here is a promo piece I did with Microsoft and Blur Studio for "Halo Wars 2: Awaking the Nightmare".
Super fun project to work on, with amazing people in both studios.

More artwork
Marek okon mo tf 2 00Marek okon mo tf 1 00Marek okon rage 2 car combat thumb 01